נכסים פיננסים להם יש זיקה


קוואנטום שוקי הון בע"מ עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק") ואינה עוסקת בייעוץ השקעות כהגדרתו בחוק.


שיווק השקעות מוגדר בחוק כמתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי.

​​

קוואנטום שוקי הון בע"מ הנה בעלת "זיקה" לגופים המפורטים להלן: מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ​*, מיטב גמל ופנסיה בע"מ.

​​

יובהר, קוואנטום שוקי הון בע"מ משמשת כמנהל השקעות חיצוני של קרן הנאמנות שפרטיה מפורטים להלן אשר בניהול "מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ" (להלן: "מנהל הקרן"), ולכן היא בעלת זיקה אליה:


קוואנטום (4D)* גמישה - מספר קרן – 5127014.מהות הזיקה נובעת מהעובדה שקוואנטום שוקי הון בע"מ ו/או חברה בשליטתה ו/או השולטת בה עשויים לקבל מהגופים האמורים לעיל טובות הנאה בקשר עם ביצוע עסקאות בקרן הנאמנות המצוינת לעיל או בקשר עם אחזקתה.


​זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד מנהל התיקים כלפי הלקוח.
המידע הנמסר אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות הקרן או ייעוץ, ואינו ניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי.


רכישה תעשה על פי תשקיף עיקרי של מנהל הקרן ודיווחים מידיים שבתוקף בלבד. אין לראות באמור משום התחייבות מנהל הקרן להשיג תשואה כלשהיא.* חשיפה למניות (בערך מוחלט): 4=עד 120% חשיפה. 


* חשיפה למט"ח (בערך מוחלט): D=עד 120% חשיפה.


*מנהל הקרן הינו מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ, כאשר עד ליום 03.04.2019, שימשה חברת מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ מקבוצת מיטב דש כמנהל הקרן. עדכון זה הינו כתוצאה ממיזוג שבוצע ביום 04.04.2019, במסגרתו חברת מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ התמזגה לתוך חברת מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ.


 
LandIt.co.il | מערכת לבניית דפי נחיתה