נכסים פיננסים להם יש זיקה

קוואנטום שוקי הון בע"מ עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות.

שיווק השקעות מוגדר בחוק הסדרת העיסוק כמתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי.

קוואנטום שוקי הון בע"מ הנה בעלת "זיקה" לגופים המפורטים להלן: מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ, מיטב גמל ופנסיה בע"מ.

יובהר, קוואנטום שוקי הון בע"מ משמשת כמנהל השקעות חיצוני של קרנות הנאמנות המפורטות להלן אשר בניהול "מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ". והיא בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים המופיעים ברשימה הבאה

 

  • קוואנטום (4D)* גמישה - מספר קרן – 5127014
  • קוואנטום (2D)* י20/80 + אסטרטגיה חכמה - מספר קרן 5127030

 

מהות הזיקה נובעת מהעובדה שקוואנטום שוקי הון בע"מ ו/או חברה בשליטתה ו/או השולטת בה עשויים לקבל מהגופים האמורים לעיל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקאות בנכסים הפיננסיים המופיעים לעיל או בקשר עם אחזקתם.

​זיקה כאמור של משווק או של מנהל תיקים לנכסים פיננסים לא תיחשב כפעולה בניגוד עניינים מצד מנהל התיקים כלפי הלקוח.

 

המידע הנמסר אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות הקרן או ייעוץ, ואינו ניתן על בסיס נתוניו האישיים וצרכיו המיוחדים של המשקיע הפוטנציאלי.

רכישה תעשה על פי תשקיף ודיווחים מידיים שבתוקף בלבד. אין לראות באמור משום התחייבות מנהל הקרן להשיג תשואה כלשהיא.

 

* חשיפה למניות (בערך מוחלט): 2=עד 30% חשיפה, 4=עד 120% חשיפה  

* חשיפה למט"ח (בערך מוחלט): D=עד 120% חשיפה.

 

LandIt.co.il | מערכת לבניית דפי נחיתה